Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“)

Všeobecné obchodné podmienky

Predmet úpravy

Tieto Všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zákazníka a spoločnosti Slovak Telekom, a.s., so sídlom Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35 763 469, DIČ: 202027389, IČ DPH: SK202027389, zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava oddiel Sa, vložka č. 2081/B (ďalej len ,,Predávajúci“) pri nadobúdaní tovaru alebo pri poskytovaní služieb zákazníkom prostredníctvom internetového obchodu www.BOXU.sk. Zákazníkom môže byť každá fyzická osoba spôsobilá na právne úkony alebo právnická osoba, ktorá prejaví záujem nakupovať na internetovej stránke www.BOXU.sk (ďalej len „Kupujúci“).

Objednávka a uzatvorenie zmluvy

Objednávku možno uskutočniť najmä vyplnením a odoslaním objednávkového formuláru na internetovej stránke www. BOXU.sk, pričom využitie prostriedkov diaľkovej komunikácie je bezplatné. Po spracovaní objednávky je Kupujúcemu bez zbytočného odkladu doručené potvrdenie o prijatí objednávky na e-mail, ktorý uviedol v objednávke. Doručením potvrdzujúceho e-mailu o prijatí objednávky dochádza k uzavretiu kúpnej zmluvy, resp. zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči, ak je predmetom objednávky e-kniha (ďalej len „Zmluva“). Odoslaním objednávky Kupujúci vyhlasuje, že:

 

  • sa oboznámil s hlavnými vlastnosťami tovaru a s týmito VOPa v prípade, že súčasťou kúpy je aj poistenie tovaru, aj so všetkými podmienkami poskytnutia tohto poistenia, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy a súhlasí s nimi v celom rozsahu,
  • bol zrozumiteľne a jednoznačne informovaný o úkonoch potrebných na uzatvorenie Zmluvy, technických prostriedkoch na zistenie a opravu chýb pri uzatváraní Zmluvy, a o tom, že Zmluva bude uložená na portáli www. BOXU.sk a je mu dostupná v zákazníckej zóne, v časti Tvoje objednávky alebo na písomné vyžiadanie prostredníctvom staramesa@BOXU.sk,
  • bol poučený o možnosti, podmienkach, lehote, postupe, právach a povinnostiach súvisiacich s odstúpením od Zmluvy,
  • všetky v objednávke uvedené údaje sú správne.

 

 

Povinnosti Predávajúceho

Predávajúci sa zaväzuje dodať Kupujúcemu tovar v množstve, akosti, vyhotovení a za cenu podľa Zmluvy. Tovar bude vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru úplným zaplatením ceny tovaru a prevzatím tovaru.

Cena za tovar

Pri tovare je uvedená „Naša cena“ a prípadne tiež "Bežná cena" -­ maloobchodná odporúčaná cena. Pre Kupujúceho je záväzná „Naša cena“ v čase odoslania objednávky. Ceny sú priebežne aktualizované a sú uvedené vrátane zodpovedajúcej DPH. Náklady na prepravu tovaru sú Kupujúcemu účtované zvlášť podľa zvoleného spôsobu prepravy tovaru a adresy dodania. Akciové ceny tovaru sú platné do určeného dátumu, resp. do vypredania zásob tovaru.

Spôsob platby

  • Hotovosť – pri dobierke kuriérom.
  • Platobnou kartou - Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro. Úhradu Kupujúci realizuje prostredníctvom on-line platobnej brány CardPay.
  • Bankovým prevodom - prostredníctvom okamžitého bankového prevodu cez poskytovateľa služby CardPay. Pre platbu platobnou kartou a platbu bankovým prevodom nájdete bližšie informácie na stránke www.tatrabanka.sk.

Dodacie podmienky

Pri každom tovare je uvedená dodacie lehota, ktorá určuje do koľkých pracovných dní od uzavretia Zmluvy Predávajúci zvyčajne tovar odosiela. Predávajúci vybavuje objednávky priebežne každý pracovný deň. V prípade, že termín dodania z akéhokoľvek dôvodu nebude môcť dodržať, informuje o tejto skutočnosti Kupujúceho bez zbytočného odkladu a uvedie predpokladaný termín dodania. Ak Predávajúci nezabezpečí tovar ani v dodatočnej dodacej lehote, ktorú Kupujúcemu oznámil, má Kupujúci právo od Zmluvy odstúpiť. Kupujúci súhlasí s predlžením dodacej lehoty jednotlivého tovaru v prípade, ak nie je možné dodať všetok objednaný tovar v dohodnutom termíne.

Spôsob a miesto dodania

Záväzok dodať tovar je splnený odovzdaním tovaru Kupujúcemu alebo prvému prepravcovi na prepravu do miesta dodania tovaru podľa objednávky. Záväzok dodať tovar sa považuje za splnený aj v prípade, ak Kupujúci neprevezme tovar v dohodnutom čase a na dohodnutom mieste, resp. odmietne tovar prevziať. V prípade ak si Kupujúci tovar neprevezme a tovar sa vráti späť, má Predávajúci právo od Zmluvy odstúpiť a požadovať od Kupujúceho náhradu nákladov spojených s odoslaním a vrátením tovaru. Pri prevzatí zásielky je Kupujúci povinný skontrolovať, či obal nie je poškodený a či je tovar bez vád. V prípade viditeľného poškodenia obalu alebo tovaru je Kupujúci oprávnený zásielku neprevziať. Predávajúci nezodpovedá za poškodenie a/alebo oneskorenie dodávky tovaru spôsobené doručovateľom alebo nesprávne zadanou adresou Kupujúceho. Tovar je zasielaný kuriérskou službou DPD (zvyčajne do 24 h). Cena poštovného zahŕňa balné. Pri objednávke prevyšujúcej celkovou hodnotou 30 € s DPH je doprava kuriérom zadarmo. Za objednávky do 30€ s DPH fakturujeme poplatok 3,90 € s DPH. Dodanie zásielky je zvyčajne nasledujúci pracovný deň odo dňa vyskladnenia zásielky zo skladu Predávajúceho.

Zrušenie a odvolanie objednávky

Kým nebola objednávka expedovaná, môže Kupujúci objednávku odvolať prostredníctvom mailovej adresy staramesa@boxu.sk. Ak už bola zaplatená cena za tovar, Predávajúci ju vráti Kupujúcemu v lehote 14 pracovných dní na účet, z ktorého bola uhradená; v prípade platby kartou sa môže táto doba vzhľadom na postup banky predĺžiť.

Predávajúci si vyhradzuje právo stornovať objednávku, ak nebude možné dodať tovar z dôvodu jeho nedostupnosti (vypredania zásob alebo stiahnutia z ponuky) alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia nebude možné dodať tovar v dohodnutej lehote alebo cene, a/alebo zabezpečenie tovaru by spôsobilo Predávajúcemu neprimerané ťažkosti a neprimerané výdavky v pomere k hodnote tovaru. O stornovaní objednávky Predávajúci Kupujúceho bezodkladne informuje.

Zodpovednosť za vady, záručná doba a reklamácie tovaru

Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má tovar pri prevzatí Kupujúcim. Pri tovare predávanom za nižšiu cenu nezodpovedá Predávajúci za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena. Záručná doba na tovar zakúpený v internetovom obchode www.boxu.sk je pre spotrebiteľov štandardne 24 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia tovaru Kupujúcim. Dokladom o predaji je faktúra, ktorá slúži zároveň ako záručný list. Kupujúci podnikatelia - fyzické a právnické osoby, ktoré uzatvárajú Zmluvu v rámci svojej podnikateľskej činnosti, berú na vedomie, že podmienky zodpovednosti za vady tovaru sa riadia Obchodným zákonníkom a sú odlišné od podmienok záruky pre spotrebiteľov.

Reklamácie, sťažnosti a podnety prijíma a vybavuje Predávajúci prostredníctvom mailu: staramesa@boxu.sk alebo na telefónnom čísle: 0800 800 500. Nekompletnosť zásielky alebo poškodenie tovaru je nutné oznámiť Predávajúcemu do 48 hodín od prevzatia tovaru, neskoršie reklamácie nekompletnosti zásielky alebo mechanického poškodenia tovaru nemusia byť uznané. Reklamačné konanie začína dňom prevzatia reklamovaného tovaru Predávajúcim. Kupujúci je povinný Predávajúcemu zaslať reklamovaný tovar na adresu: Štefánikova 41, Bratislava 811 04. O oprávnenosti reklamácie rozhodne Predávajúci do 3 pracovných dní a oprávnenú reklamáciu vybaví najneskôr do 30 kalendárnych dní od začatia reklamačného konania. Kupujúci môže žiadať výmenu vadného tovaru za tovar bez vád, primeranú zľavu z ceny tovaru, alebo dodanie náhradného tovaru (do hodnoty reklamovaného tovaru). Ak ide o vadu, ktorá bráni riadnemu užívaniu tovaru a nemožno ju odstrániť, môže Kupujúci odstúpiť od Zmluvy.

Odstúpenie od zmluvy Kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom

Stiahnite si Formulár na odstúpenie od zmluvy.

Odstúpenie od zmluvy

Spotrebiteľ je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení Zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Ak je Kupujúci spotrebiteľom, má právo odstúpiť od Zmluvy v lehote do 14 dní od prevzatia tovaru, alebo uzavretia zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu a to aj bez uvedenia dôvodu a bez sankcií.

Právo na odstúpenie od Zmluvy je Kupujúci povinný uplatniť písomnou formou v listinnej podobe alebo e mailom na adresu: staramesa@boxu.sk. Lehota na odstúpenie od Zmluvy sa považuje za zachovanú, ak je oznámenie o odstúpení od Zmluvy odoslané najneskôr v posledný deň lehoty. Odstúpením sa Zmluva ruší od začiatku. Kupujúci môže uplatniť odstúpenie aj len vo vzťahu k časti predmetu Zmluvy (ak predmetom Zmluvy bolo dodanie niekoľkých titulov), v takom prípade sa Zmluva ruší v tejto časti. Kupujúci je povinný zaslať tovar späť alebo ho odovzdať Predávajúcemu v mieste zriadenom pre osobný odber tovaru spolu s kópiou daňového dokladu (faktúra) najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia. Lehota na vrátenie tovaru sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Náklady spojené s vrátením tovaru Predávajúcemu znáša zákazník. Tovar je potrebné doručiť kompletný vrátane príslušenstva, nepoškodený, podľa možnosti v originálnom obale a nepoužívaný, inak Kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Odstúpením od zmluvy nie je dotknutá povinnosť spotrebiteľa zaplatiť Predávajúcemu za plnenia, poskytnuté spotrebiteľovi do momentu odstúpenia. Odstúpenie od zmluvy nie je možné, ak je tovar používaný, rozbalený z ochrannej fólie alebo zhotovený na špeciálnu objednávku Kupujúceho alebo ak je predmetom Zmluvy periodická tlač alebo poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom Kupujúceho.

Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od Zmluvy vrátiť Kupujúcemu platby, ktoré od neho prijal na základe Zmluvy. Predávajúci je povinný vrátiť Kupujúcemu platby rovnakým spôsobom, aký použil Kupujúci pri svojej platbe. Predávajúci nie je povinný vrátiť Kupujúcemu platby pred tým, ako mu je tovar doručený, alebo kým Kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru Predávajúcemu.

V prípade neoprávneného odstúpenia od Zmluvy bude tovar Kupujúcemu vrátený na jeho náklady.

Povinnosti Kupujúceho týkajúce sa podmienok používania elektronických kníh („Licenčné podmienky“)

Pre účely Licenčných podmienok sa akákoľvek elektronická kniha alebo elektronická publikácia bez ohľadu na formát, v akom je vyhotovená považuje za Elektronický obsah. Predajca poskytuje Kupujúcemu nevýhradné a neprenosné právo vytvoriť (download) a uchovávať si primeraný počet permanentných kópií daného Elektronického obsahu a právo prezerať, používať a zobrazovať Elektronický obsah neobmedzene veľakrát, výlučne len pre svoje vlastné, osobné použitie. Elektronický obsah sa považuje za Predajcom licencovaný Kupujúcemu, ak Predajca neurčí inak. Kupujúci berie na vedomie, že zaplatením za licenciu na použitie Elektronického obsahu nedochádza k prenosu duševného vlastníctva Predávajúceho ani žiadneho z jeho dodávateľov. Elektronický obsah je chránený autorským zákonom. Kupujúci nemôže predávať, prenajímať, požičiavať, šíriť, distribuovať, vysielať, sublicencovať alebo iným spôsobom priraďovať práva k Elektronickému obsahu alebo akejkoľvek jeho časti akejkoľvek tretej strane, nesmie odstraňovať popisy alebo označenia týkajúce sa vlastníctva uvedené v Elektronickom obsahu. Kupujúci nesmie obchádzať, modifikovať, znefunkčniť či odstraňovať ochranu, ktorá chráni Elektronický obsah. Nebude tiež nabádať, napomáhať alebo autorizovať inú osobu, aby tak činila.

Po uhradení ceny Predávajúci Kupujúcemu vystaví faktúru - daňový doklad a sprístupní Elektronický obsah. Sprístupnením sa rozumie technické umožnenie stiahnutia Elektronického obsahu cez internet výlučne prostredníctvom podporovaných zariadení a softvéru. Kupujúci si Elektronický obsah prevezme po jeho sprístupnení. Od momentu prevzatia Elektronického obsahu Kupujúcim sa povinnosti Predávajúceho považujú za splnené. Elektronický obsah je poskytovaný v aktuálnom stave, s prípadnými nedostatkami a bez záruky.

Zoznam podporovaných zariadení a softvéru, určených na získanie, zobrazovanie a používanie Elektronického obsahu, je uverejnený a pravidelne aktualizovaný na stránke www.boxu.sk. Kupujúci prehlasuje, že sa oboznámil so zoznamom podporovaných zariadení a softvéru a berie na vedomie, že v prípade diel chránených proti nelegálnemu kopírovaniu šifrovaním – označených formátmi EPUB (Adobe DRM) a PDF (Adobe DRM) - môže tieto diela využívať len prostredníctvom zariadení a softvéru, uvedených v tomto zozname. Predávajúci nezodpovedá za doručiteľnosť a použiteľnosť Elektronického obsahu na zariadeniach a softvéroch, ktoré nie sú uvedené v zozname podporovaných zariadení a softvéru. Kupujúci si je vedomý, že pre využívanie takto chráneného Elektronického obsahu je nutné, aby si bezplatne zaregistroval osobné identifikačné meno, tzv. "Adobe ID" podľa návodu uvedeného na stránke www.boxu.sk.

Ak sú elektronické knihy prístupné bez ochrany šifrovaním – označené formátmi EPUB, PDF alebo MOBI - Predávajúci si vyhradzuje právo použiť v stiahnutej e-knihe viditeľné aj skryté údaje, identifikujúce nákup. Medzi inými môže použiť meno, priezvisko a e-mail Kupujúceho na základe jeho registrácie na stránke www.boxu.sk.

V prípade Elektronických kníh je odstúpenie Kupujúceho možné len do času prvého stiahnutia (pokusu o stiahnutie) Elektronického obsahu, inak odstúpenie Kupujúceho (spotrebiteľa) nie je možné, nakoľko to vylučuje povaha služby (download). Ak Kupujúci nedodrží akékoľvek z ustanovení týchto Licenčných podmienok jeho práva na používanie Elektronického obsahu automaticky zanikajú a Predávajúci môže zamedziť prístupu Kupujúceho k Elektronickému obsahu bez nároku na vrátenie ceny Kupujúcemu. Kupujúci berie na vedomie a súhlasí, že používa Elektronický obsah na vlastné riziko. Predávajúci nie je zodpovedný za prípadnú škodu, ktorá v súvislosti s používaním Elektronického obsahu Predávajúcemu vznikne.


Poistenie tovaru


V prípade, že Kupujúci nadobúda tovar, ktorého súčasťou je aj jeho poistenie, prehlasuje, že sa oboznámil a súhlasí so všetkými podmienkami poskytnutia tohto poistenia: Všeobecné poistné podmienky, Poistná zmluva, Informácie o podmienkach uzavretia poistnej zmluvy, Informácie sprostredkovateľa, Súhlas so zaradením elektronického zariadenia do poistenia.


Záverečné ustanovenie

VOP nadobúdajú účinnosť a platnosť dňom 1.12.2015. Akékoľvek zmeny týchto VOP nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke www.boxu.sk